La pista de joc

Camp de joc 

El bàdminton és un esport que necessita ser practicat dins d’una instal·lació coberta per dues raons bàsiques. Primer evitar que la trajectòria del volant sigui desplaçada a causa del vent, i segon per evitar la il·luminació del sol. A més la instal·lació ha de tenir una alçada superior a set metres, per evitar que el volant impacte al sostre durant el punt.

Pel que es refereix al camp o pista de bàdminton cal dir que aquesta presenta una forma rectangular de 13,4 m de llarg i 6,1 m d’ample. Tot i això, en individual l’amplada és reduïda a 5,18 m, ja que els passadissos de dobles són fora.

A part de les línees que delimiten l’extensió del camp de joc, tant de dobles com d’individuals, cal esmentar que al terreny de joc també es marca la zona de servei. Aquesta àrea està delimitada per una línea central que divideix la pista en dues parts iguals, i per altra banda, hi ha una situada a 1,98 m de la xarxa, ja que la línea llarga del servei coincideix amb la línea de fons. Tot i això, cal esmentar també que en dobles, la línea llarga del servei no coincideix amb la línea de fons, doncs l’àrea de servei està delimitada a 0,75 metres de la línea de fons.

unidad10

 

Xarxa

La xarxa és l’element del camp, que separa l’espai en dos parts iguals i que delimita la zona d’acció de cadascun dels jugadors. A més és l’objecte que s’ha de superar per a enviar el volant a l’altre part de la pista.

La xarxa, que ha de tenir una alçada de 0,76m, és necessari que estigui formada per cordes fines i uniformes de color fosc i que aquesta estigui tensada a 1,55 metres respecte el terra a partir de dos pals, un situat a cada cantó, que és necessari que suportin. A més, a la part superior és necessari que contingui una beta blanca de 75 mm.0001361216

Bàdminton la Garriga